2006-2007 (133. og 134. löggjafarþing)

9. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 96/2000 jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

10. mál Tillaga til Þingályktunar um afnám verðtryggingar lána.

11. mál Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005.

16. mál Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 134/1993 um iðnaðarmálagjald

19. mál Tillaga til þingsályktunar um mat á heildararðsemi stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmda.

24. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 122/2000 um Ríkisútvarpið.

50. mál Tillaga til þingsályktunar um afnám stimpilgjalda.

53. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt.

56. mál Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið ohf.

57. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/1982 um Sinfóníuhljómsveit Íslands.

58. mál Frumvarp til laga um breytingu á útvarpslögum nr. 53/2000. lögum um prentrétt nr. 57/1956 og samkeppnislögum nr. 44/2005.

79. mál Frumvarp til laga um sameignarfélög.

93. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 62/1997 um heimild til samninga um álbræðslu á Grundartanga.

95. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.

219. mál Frumvarp til laga um gatnagerðargjald.

233. mál Frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum um lífeyrissjóði.

266. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

276. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt og lögum nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur.

277. mál Frumvarp til laga um opinber innkaup.

279. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 61/1997 um Nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins.

358. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs.

378. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum á sviði Neytendastofu.

382. mál Tillaga til þingsályktunar um breytingar á skattlagningu lífeyrisgreiðslna.

387. mál Breytingatillögur efnahags- og viðskiptanefndar við frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingasamninga.

387. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingasamninga nr. 30/2004.

414. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verzlunaratvinnu nr. 28/1998.

416. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 97-1987 um vörugjald, lögum nr. 50/1988 um VSK og lögum nr. 96/1995 um gjald af áfengi og tóbaki.

430. mál Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2005 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.

450. mál Frumvarp til laga um aðildar starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum.

516. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.

522. mál Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005.

523. mál Frumvarp til laga um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði.

541. mál Frumvarp til laga um réttindi og skyldu erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starsfskjör starfsmanna þeirra.

561. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins.

568. mál Frumvarp til laga um starfstengda eftirlaunasjóði.

576. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vísitölu neysluverðs nr. 12/1995

588. mál Frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.

591. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt og lögum nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur.

616. mál Frumvarp til laga um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd

617. mál Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska Efnahagssvæðinu um neytendavernd.

618. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

621. mál Frumvarp til laga um tollkvóta við innflutning landbúnaðarafurða.

683. mál Frumvarp til stjórnarskipunarlaga.

683. mál Fylgiskjal.

685. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003.

Til viðskiptaráðuneytis: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfeignastofnanir sem stunda atvinnurekstur.

Til viðskiptaráðuneytis: Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005

Sumarþing 2007 (134. löggjafarþing)

Frumvarpsdrög til laga um sértryggð skuldabréf

Frumvarp til laga um breytingar á lagaákvæðum um fjármálafyrirtæki o.fl. (9. mál). Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti (7. mál) og frumvarp til laga um kauphallir (8. mál).