2007-2008 (135. löggjafarþing)

3. mál Þingsályktunartillaga um rannsókn á áhrifum markaðsvæðingar samfélagsþjónustu.

4. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um olíugjald og kílómetragjald nr. 87/2004

6. mál Frumvarp til laga um sölu áfengis og tóbaks.

9. mál Tillaga til þingsályktunar um hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum.

11. mál Frumvarp til laga um brotfall laga nr. 134/1993 um iðnaðarmálagjald.

14. mál Þingsályktunartillaga um skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna.

16. mál Þingsályktunartillaga um samkeppnisstöðu fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélga.

20. mál Tillaga til þingsályktunar um lánamál og lánakjör einstaklinga.

26. mál Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005, með síðari breytingum.

29. mál Tillaga til þingsályktunar um eflingu rafrænnar sjúkraskrár.

36. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, með síðari breytingum.

42. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, með síðari breytingum.

46. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

63. mál Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998, með síðari breytingum.

66. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 28/1998, um verslunaratvinnu, með síðari breytingum (eigendasaga myndverka o.fl.)

67. mál Frumvarp til laga um fyrningu kröfuréttinda.

76. mál Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, og lögum um vátryggingastarfsemi, nr. 60/1994 (ábyrgðartrygging ökutækja, EES-reglur).

87. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum, nr. 43/1990, um Lánasýslu ríkisins, með síðari breytingum.

95. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum, nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.

131. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda,lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald og lögum nr. 29/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

142. mál Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

146. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, með síðari breytingum.

147. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, með síðari breytingum.

155. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara nr. 141/2003.

163. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingasamninga nr. 30/2004.

164. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 19/1979, um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóma og slysaforfalla.

169. mál Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á skattamálum lögaðila.

181. mál Frumvarp til laga um fjármálafyrirtæki.

191. mál Frumvarp til laga um samræmda neyðarsímsvörun.

196. mál Frumvarp til laga um sértryggð skuldabréf.

206. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 14/2004, um erfðafjárskatt, með síðari breytingum (206. mál).

229. mál Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005, með síðari breytingum.

230. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 3/2006, um ársreikninga.

231. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum.

234. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum.

237. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjararáð nr. 47/2006, með síðari breytingum.

303. mál Tillaga til þingsályktunar um aukið öryggi við framkvæmdir hins opinbera.

324. mál Frumvarp til innheimtulaga.

325. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt.

348. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007.

353. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 44/2002 um geislavarnir.

362. mál Frumvarp til laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005 með síðari breytingum.

384. mál Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005, með síðari breytingum.

432. mál Frumvarp til laga um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda og orkusviði.

442. mál Frumvarp til laga um alþjóðlegu þróunarsamvinnu Íslands.

464. mál Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum nr. 93/1994 með síðari breytingum.

468. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög.

476. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 131/1997 um rafræna skráningu verðbréfa.

486. mál Frumvarp til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum.

515. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.

522. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003.

523. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 81/2003, um fjarskipti, með síðari breytingum.

525. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög (rafræn skráning upplýsinga).

526. mál Frumvarp til laga um endurskoðendur.

527. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 3/2006, um ársreikninga, með síðari breytingum.

528. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum.

529. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2001, um skráningu og mat fasteigna, með síðari breytingum.

533. mál Frumvarp til laga um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri.

534. mál Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum fram til næstu sveitarstjórnarkosninga.

535. mál Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnun innflytjenda.

536. mál Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993.

537. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 121/1994, um neytendalán, með síðari breytingum.

538. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða verðbréfaviðskipti.

539. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006.

540. mál Frumvarp til laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa.

541. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 146/1996, um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.

548. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjöld, með síðari breytingum.

553. mál Frumvarp til laga um breytingu á nokkrum lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, með síðari breytingum, og lögum um eignarrétt ríkisins að auðlindum í hafsbotni, nr 73/1990, með síðari breytingum..

613. mál Frumvarp til laga um sjúkratryggingar.

614. mál Frumvarp til laga um breytingu um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum.

635. mál Frumvarp til laga um sjúkraskrár.

Frumvarpsdrög til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005.