2009-2010 (138. löggjafarþing)

4. mál Tillaga til þingsályktunar um afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja.

7. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samningsveð, nr. 75/1997.

8. mál Tillaga til þingsályktunar um yfirlýsingu um fyrningu aflaheimilda

13. mál Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að hvetja til fjárfestinga erlendra aðila á Íslandi.

16. mál Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum.

20. mál Tillaga til þingsályktunar um setningu reglna um hámarksmagn transfitusýra í matvælum.

21. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007.

22. mál Tillaga til þingsályktunar um reglur um skilaskyldu á ferskum matvælum

24. mál Tillaga til þingsályktunar um stöðu minni hluthafa

56. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006.

70. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög - réttindi hluthafa.

71. mál Breytingartillaga við frumvarp til laga um breytingu á lögum umhlutafélög og lögum um einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn).

81. og 82. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, með síðari breytingum og frumvarp til laga um stuðning um nýsköpunarfyrirtæki.

90. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um nauðungarsölu, nr. 90/1991, með síðari breytingum.

91. mál Tillaga til þingsályktunar um úttekt á virkjunarkostum fyrir álframleiðslu.

158. mál Frumvarp til laga um Íslandsstofu.

174. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

193. mál Tillaga til þingsályktunar um lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda.

195. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2006, um kjararáð, með síðari breytingum.

197. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti ofl.

218. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum, nr. 3/2006, um ársreikninga, með síðari breytingum, og fleiri lögum varðandi endurskoðendur og skoðunarmenn.

219. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um bókhald, með síðari breytingum, hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.

226. mál Frumvarp til laga um tekjuskatt o.fl. (landið eitt skattumdæmi)

227. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum, nr. 79/2008, um endurskoðendur.

228. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.

255. mál Frumvarp til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

256. mál Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins

257. mál Frumvarp til laga um umhverfis- og auðlindaskatta

258. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.

259. mál Frumvarp til laga um verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði.

277. mál Frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópskra Efnahagssvæðisins

278. mál Frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska Efnahagssvæðisins.

305. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða

309. mál Frumvarp til laga um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.

320. mál Frumvarp til laga um heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

332. mál Tillaga til þingsályktunar um sóknaráætlun

342. mál Frumvarp til laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum.

343. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum

345. mál Frumvarp til laga um Seðlabanka Íslands og samvinnufélög.

354. mál Tillaga til þingsályktunar um notendastýrða persónulega aðstoð við fólk með fötlun.

357. mál Tillaga til þingsályktunar um jöfnun samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum ÁTVR.

359. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða

370. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða

371. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðieftirlitsgjald

375. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands og fleiri lögum

382. mál Frumvarp til laga um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum

386. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, með síðari breytingum

392. mál Frumvarp til laga um frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála vegna gengistryggðra lána

423. mál Frumvarp til laga um fjölmiðla

445. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatt

446. mál Frumvarp til laga um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

447. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðför og lögum um gjaldþrotaskipti.

448. mál Frumvarp til laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa.

449. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti og lögum um fyrningu kröfuréttinda.

468. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006.

484. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra.

504. mál Frumvarp til laga um rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja á tímabilinu október 2008 til loka 2009.

520. mál Tillaga til þingsályktunar um eflingu græna hagkerfisins.

522. mál Frumvarp til laga um skeldýrarækt

523. mál Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972

528. mál Tillaga til þingsályktunar um frumkvæði að almennu hvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðslu og fjölga störfum.

531. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum.

532. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 34/1944, um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið með síðari breytingum.

547. mál Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940.

552.mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárreiður ríkissins.

553. mál Frumvarp til umferðarlaga.

554. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um húsaleigubætur.

555. mál Frumvarp til laga um Vinnumarkaðsstofnun.

556. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum.

558. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda

559. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál og frístundabyggðir.

570. mál Frumvarp til laga um rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila.

572. mál Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005.

573. mál Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003.

575. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skipan ferðamála.

576. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um upprunaábygð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum.

580. mál Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu og landbúnaðarsamnings milli Íslands og Lýðveldisins Kólumbíu.

591. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og lögum um tryggingagjald, með síðari breytingum.

634. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál.

649. mál Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum (samningur Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu.

652. mál Tillaga til þingsályktunar um aðild að spillingarsamningi Sameinuðu þjóðanna.

658. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands

661. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um iðnaðarmálagjald og um ráðstöfun gjaldsins árið 2010.

662. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum

663. mál Tillaga til þingsályktunar um samvinnuráð um þjóðarsátt.

693. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, breyting á lögum um virðisaukaskatt og breyting á lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur (kyrrsetning eigna).

Drög að breyttri reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla nr. 224/2006.

Drög að frumvarpi til laga um fjölmiðla