2010-2011 (139. löggjafarþing)

5., 16. og 22. mál Tillögur til þingsályktunar um rannsókn á íbúðalánasjóði, rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu og rannsókn á einkavæðingu bankanna.

20. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála.

25. mál Tillaga til þingsályktunar um ráðgjafarstofu fyrirtækja í greiðsluörðugleikum.

42. mál Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2010-2013.

44. mál Tillaga til þingsályktunar um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar.

47. mál Tillaga til þingsályktunar um uppsögn af hálfu atvinnurekanda.

50. mál Frumvarp til laga um sölu sjávarafla o.fl.

59. mál Tillaga til þingsályktunar um formlega innleiðingu fjármálareglu.

60. mál Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum.

73. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.

80. mál Tillaga til þingsályktunar um samvinnuráð um þjóðarsátt.

87. mál Frumvarp til laga um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl.

95. mál Tillaga til þingsályktunar um fríverslun við Bandaríkin.

100. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál.

108. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti.

112. mál Frumvarp til laga um brottfall laga um Bankasýslu ríkisins.

121. mál Frumvarp til laga um grunngerð landupplýsinga.

131. mál Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum.

176. mál Frumvarp til laga um breytingar á lögum um hlutafélög (gegnsæ hlutafélög)

177. mál Tillaga til þingsályktunar um rannsókn á forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og viðskiptaráðuneyti.

189. mál Frumvarp til laga um breytingum á lögum um opinber innkaup.

196. mál Frumvarp til laga um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki.

197. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum um bifreiðagjald og lögum um olíugjald og kílómetragjald.

200. mál Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum

201. mál Frumvarp til laga um skeldýrarækt.

202. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lax- og silungsveiði.

203. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar.

206. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldþrotahrunsins og lögum um umboðsmann skuldara.

208. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt.

210. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, breytingu á lögum um virðisaukaskatt og breytingu á lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur (kyrrsetning eigna).

218. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti.

219. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

237. mál Frumvarp til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

238. mál Frumvarp til laga um rannsókn á fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja.

275. mál Frumvarp til laga um tekjuskatt (sjómannaafsláttur)

300. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt (sjúkdómatryggingar).

303. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um einkaleyfi.

304. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd)

311. mál Frumvarp til laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs).

313. mál Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld.

314. mál Frumvarp til laga um rannsókn á stöðu heimilanna.

351. mál Frumvarp til laga um verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði.

359. mál Frumvarp til laga um farþegagjald og gistináttagjald.

377. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús.

381. mál Frumvarp til upplýsingalaga.

393. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt (varmadælur).

471. mál Tillaga til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu.

486. mál Tillaga til þingsályktunar um áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011-2014.

572. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Hagþjónustu landbúnaðarins, lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, ábúðarlögum og lögum búfjárhald.

579. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002, um tóbaksvarnir.

641. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög.

643. mál Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum nr. 95/2008.

645. og 697. mál Frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins.

654. mál Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 45/1997 um vörumerki.

659. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

661. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/1987, um orlof.

674. og 675. mál Frumvarp til laga um Stjórnarráð Íslands og frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um Stjórnarráð Íslands.

696. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

698. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 3/2006 um ársreikninga (góðir stórnarhættir).

701. og 702. mál Frumvörp til laga um skattlagningu á kolvetnisvinnslu.

703. mál Frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak.

704. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

705. mál Frumvarp til laga um breyting á áfengislögum nr. 75/1998 (auglýsingabann)

711. mál Frumvarp til laga um ökutækjatryggignar.

724. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 121/1994, um neytendalán (smálán).

729. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 139/2005, um starfsmannaleigur.

741. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 24/1986 um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins.

748. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof.

783. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

788. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál og tollalögum nr. 88/2005.

824. mál - Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum

827. mál - Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða (heildarlöggjöf)

839. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um vörumerki.

Drög að frumvarpi til laga um breyting á jarðalögum, nr. 81/2004, og ábúðarlögum, nr. 80/2004.

Drög að frumvarpi til upplýsingalaga.

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósarsamningsins og frumvarp til laga um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.