Gerðardómur

Innan vébanda Viðskiptaráðs starfar sjálfstæð gerðardómsstofnun, Gerðardómur Viðskiptaráðs Íslands (e. The Nordic Arbitration Centre). Með notkun gerðardómsins geta aðilar fengið leyst úr ágreiningi með skjótum og öruggum hætti. Gerðardómurinn er hlutlaus aðili sem leggur hlutlægt mat á úrlausnarefni.

Reglur sem gilda um málsmeðferð fyrir Gerðardómi Viðskiptaráðs eru til í íslenskri og enskri útgáfu og má nálgast hér:

Kostir Gerðardóma eru margvíslegir. Má þar helst nefna eftirfarandi atriði.

  • Hröð úrlausn ágreiningsmála
    • Samkvæmt gerðardómsreglunum skal endanleg úrlausn liggja fyrir innan sex mánaða
    • Heimilt er að semja um að niðurstaða liggi fyrr fyrir
  • Trúnaður gildir um gerðarmeðferðina og dómar eru ekki birtir opinberlega
  • Sérhæfðir dómendur leysa úr ágreiningi aðila
  • Heimilt er að leiða sérfræðivitni fyrir dóminn

Gerðarmenn

Úrlausn ágreinings fyrir Gerðardómi Viðskiptaráðs er í höndum gerðarmanna sem starfa í samræmi við gerðardómsreglurnar eða aðrar reglur sem málsaðilar hafa samið um. Stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs tekur afstöðu til þess hvort gerðarsamningur sé til staðar milli málsaðila. Sé slíkum samningi til að dreifa er málinu vísað til gerðarmanna.

Aðilum er heimilt að semja sérstaklega um skipan og fjölda gerðarmanna en hafi ekki verið um annað samið eru þeir þrír. Stjórn Gerðardómsins er eini aðilinn sem staðfestir skipan gerðarmanna. Gerðarmenn þurfa að uppfylla tilteknar persónubundnar kröfur og sérsök hæfisskilyrði héraðsdómara. Þeir geta verið sérfróðir á því sviði er ágreiningsefnið varðar.

Um leið og búið er að skipa gerðarmenn vísar skrifstofa Gerðardómsins málinu til þeirra, að því gefnu að búið sé að greiða skráningargjald og fyrirframgreiðslu vegna gerðarmeðferðar sem ákveðin er af stjórn Gerðardómsins. Meginreglan er að gerðarmenn hafi 6 mánuði frá því gerðarmeðferð hófst til að endanlega úrskurða í málinu.

Úrskurður gerðardómsins er endanlegur og bindandi fyrir málsaðila. Úrskurður gerðardómsins er jafnframt aðfararhæfur í 157 löndum, þar sem Ísland er aðili að New York samningnum um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða. Gerðardómurinn er ekki opinber og því geta málsaðilar haldið ágreiningi sínum eða viðkvæmum málum leyndum.

Staðlað gerðardómsákvæði

Hér á eftir fylgja tillögur um orðalag ákvæðis í viðskiptasamningi sem vísar ágreiningi til Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands. Annars vegar er tillaga um ákvæði í samningum íslenskra aðila og hins vegar þegar íslenskir og erlendir aðilar eiga hlut að máli.

„Allur ágreiningur, deilur eða kröfur sem kunna að rísa vegna eða í tengslum við samning þennan, þar á meðal stofnunar hans, gildi, samningsbrots eða riftunar, skal leyst úr með gerðarmeðferð í samræmi við reglugerð Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands sem í gildi er þegar gerðarmeðferð hefst og skal reglugerðin fyrir gerðardóminn gilda um málsmeðferð. Ákvæði þetta ásamt reglugerðinni teljast gerðarsamningur milli undirritaðra samningsaðila.“

„Any dispute, controversy, or claim arising out of, or in relation to, this contract, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Nordic Arbitration Centre of the Iceland Chamber of Commerce in force on the date on which the arbitration is commenced.“

Taka ber fram að þó ekki sé samið fyrirfram um gerðarmeðferð, er hægt að semja um slíkt eftir að ágreiningur er kominn upp.

Kostnaður við málsmeðferð

Samkvæmt 1. gr. Viðauka B í reglugerð Gerðardóms VÍ greiðir gerðarbeiðandi skráningargjald að jafnvirði 1.000 EUR. Gjaldinu þarf að fylgja beiðni um gerðarmeðferð, en gjaldið er óafturkræft og telst hluti af heildarkostnaði við gerðarmeðferðina.

Þóknun til gerðarmanna og annar kostnaður af málsmeðferðinni miðast við heildarhagsmuni viðkomandi máls samkvæmt gjaldskrá dómsins í Viðauka B við reglugerð Gerðardómsins, í samræmi við gjaldtöku sambærilegra gerðardómsstofnana víðs vegar um heim. Þegar beiðni um gerðarmeðferð og greinargerð gagnaðila liggja fyrir ákveður stjórn Gerðardómsins fjárhæð fyrirframgreiðslu sem málsaðilar þurfa að greiða. Stjórn Gerðardómsins er heimilt að ákveða að málsaðilar geti lagt fram bankaábyrgð í stað fyrirframgreiðslunnar.

Áður en gerðardómarar kveða upp úrskurð ákveður stjórn Gerðardómsins endanlegan kostnað vegna gerðarmeðferðarinnar.

Stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs

Í stjórn gerðardómsins sitja: Baldvin Björn Haraldsson (formaður), Ásthildur Otharsdóttir, Eiríkur Elís Þorláksson, Gunnar Sturluson og Marta Guðrún Blöndal.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um Gerðardóminn eru gefnar á skrifstofu Viðskiptaráðs Íslands. Skrifstofan hefur jafnframt milligöngu um samband við stjórn dómsins og tekur á móti beiðnum um gerðarmeðferð.

Ítarefni um gerðardóm: