2005-2006 (132. löggjafarþing)

5. mál Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

12. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1998, með síðari breytingum

17. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum

18. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, og lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með áorðnum breytingum

22. mál Tillaga til þingsályktunar um fjárhagslegan aðskilnað í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

26. mál Tillaga til þingsályktunar um samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga um "gjaldfrjálsan" leikskóla

27. mál Tillaga til þingsályktunar um skipan nefndar sem meti kosti og galla færeyska fiskveiðistjórnkerfisins

29. mál Tillaga til þingsályktunar um könnun á viðhorfum og væntingum til stjórnmálaþátttöku, áhrif og valda kvenna

30. mál Frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum sem varða bensígjald og olíugjald

31. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum

34. mál Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

36. mál Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að bæta skil á fjármagnstekjuskatti

44. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001

45. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla

51. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna

58. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001

66. mál Tillaga til þingsályktunar um samkeppnisstöðu fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

71. mál Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75 15. júní 1998

77. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti

142. mál Tillaga til þingsályktunar um sívinnslu við skil skattframtala

212. mál Tillaga til þingsályktunar um leiðir til að auka fullvinnslu á fiski hérlendis

222. mál Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972, með síðari breytingum

267. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003

314. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum

326. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum

327. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum

328. mál Frumvarp til laga um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum

342. mál Frumvarp til laga um umhverfismat áætlana

345. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 28/1998, um verslunaratvinnu, með síðari breytingum (fylgiréttargjald)

361. mál Frumvarp til laga um faggildingu o.fl.

366. mál Frumvarp til laga um starfsmannaleigur

371. mál Frumvarp til laga um breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði

387. mál Frumvarp til laga um stofnun Matvælarannsókna hf.

401. mál Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið hf.

402. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Sinfoníuhljómsveit Íslands

403. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs

404. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (opinber hlutafélög)

436. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög nr. 2/1995, með síðari breytingum

444. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum

445. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 138/1994, um einkahlutafélög, með síðari breytingum

461. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 138/1994, um einkahlutafélög, með síðari breytingum (upplýsingaákvæði)

462. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (upplýsingaákvæði)

547. mál Tillaga til þingsályktunar um skattaumhverfi líknarfélaga

556. mál Frumvarp til laga um breytingar á lagaákvæðum um fjármálaeftirlit

594. mál Frumvarp til laga um evrópsk samvinnufélög

612. mál Frumvarp til laga Veiðimálastofnun

620. mál Frumvarp til laga um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn

622. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 12/1999 um Lífeyrissjóð bænda

623. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt

624. mál Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt

647. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

651. mál Frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

664. mál Frumvarp til laga um breytingu á höfundarlögum nr. 73/1972

668. mál Frumvarp til laga um landmælingar og grunnkortagerð

669. mál Frumvarp til laga um starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðissins

684. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög

709. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lausafjárkaup, lögum um þjónustukaup og lögum um neytendakaup

710. mál Frumvarp til laga um kjararáð

730. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins nr. 61/1997

731. mál Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

732. mál Frumvarð til laga um breytingu á lögum um álagningu skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga

733. mál Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005 og lögum um tekjuskatt nr. 90/2003

742. mál Frumvarp til laga um atvinnuleysistryggingar

743. mál Frumvarp til laga um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

771. mál Frumvarp til laga nr. 47/1993 um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins og lögum nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga

788. mál Frumvarp til laga um vinnumarkaðsaðgerðir

793. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt

794. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2004 um olíugjald, kílómetragjald o.fl.

Til fjármálaráðuneytis: Frumvarp til laga um opinber innkaup

Til viðskiptaráðuneytis: Erindi um breytingu á 31. gr. laga um hlutafélög

Til viðskiptaráðuneytis: Frumvarp til laga um sameignarfélög